اخرین محصولات ثبت شده

مبانی نظری کیفیت زندگی

مبانی نظری کیفیت زندگی - ‏کیفیت زندگی ‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ زندگ‏ی‏ سازه‏‏ا‏ی‏ است که از ن‏ی‏مه‏ دوم قرن ب‏ی‏ستم‏ مورد توجه نظر‏ی‏ه‏ پردازان شاخه‏‏ه...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی - ‏پیشرفت تحصیلی: ‏یکی‏ ‏از‏ ‏عاملهای‏ ‏بسیار‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏تکوین‏ ‏شخصیت‏ ‏نوجوان‏ ‏و‏ ‏جوان‏ ‏مدرسه‏ ‏می‏ ‏باشد‏. ‏مدر...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه - ‏چارچوب نظری ‏و پیشینه تحقیق ‏در‏ ‏مورد‏ ‏طرحواره‏ ‏های‏ ‏ناسازگار‏ ‏اولیه ‏طرحو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبنای نظری و پشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی

مبنای نظری و پشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی - ‏خودکارآمدی‏ . Self efficacy ‏ ‏ ‏خودكارآمدي‏،‏ به عنوان يك مفهوم از مفاهيم‏ ‏يادگيري اجتماعي‏،‏...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشیه تحقیق درباره احساس تعلق به مدرسه

مبانی نظری و پیشیه تحقیق درباره احساس تعلق به مدرسه - ‏به نام خدا ‏مبانی نظری و پیشیه تحقیق ‏ درباره احساس‏ ‏تعلق‏ ‏به‏ ‏مدرسه ‏احساس تعلق‏ ‏ق...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری - ‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق ‏کیفیت زندگی کاری ‏استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق باموضوع احساس تنهايي

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق باموضوع احساس تنهايي - ‏احساس تنهايي‏ . loneliness ‏ ‏احساس تنهايي به عنوان يكي از نشانه هاي افسردگي و نيز‏ ‏به عنوا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی - ‏به نام خدا ‏مبانی‏ ‏نظری‏ ‏و‏ ‏پیشینه‏ ‏تحقیق‏ ‏مهارت های زندگی ‏تعريف ‏مهارتهاي ‏زندگي : ‏در ‏زمين...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی - ‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی ‏کیفیت زندگی ‏کلیات کیفیت زندگی ‏ظ‏هور انقلاب صنعتی و گسترش روز ا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی - ‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق ‏موسیقی ‏موسیقی و عناصر آن ‏موسیقی زبان جهانی شناخته شده ای است که قادر است سدهای ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه - ‏مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ و پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏ ‏طرحواره ها‏ی‏ ناسازگار اول‏ی‏ه ‏تاریخچه طرحواره ‏...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی - ‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی ‏هیپنوتراپی ‏در بخش دوم این فصل به بررسی درمان های هیپنوتراپی می پ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل